65/95
Other Teddiursa Cards

Teddiursa 60 HP  

Colorless Take Down
Teddiursa does 10 damage to itself.
20

Weakness x2 Resistance

Retreat Cost

65 of 95
Illustration: Kouki Saitou

 

<--- #64 / 95
#66 / 95
--->