#841 Flapple
Gen VII Dex

| Wild |

Wild Flapple

# -English Episode Name- -Jp. Episode Name- Pics
M23 Pokémon: Secrets of the Jungle Pokémon: Koko

<--- #840
Applin
#842
Appletun
--->