Order 29

Turns: 19

Gimmicks Used:

TomatoTomato

Tasks

Pic Task Amount
Score - 16000Score16000
Tomato - 18Tomato18

2 Star Tasks

Pic Task Amount
Score - 15000Score15000
Minccino - 20Minccino20

3 Star Tasks

Pic Task Amount
Tomato - 6Tomato6